สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน #คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเป็น SMART University “


หัวข้อที่ 1 “การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และระบบภาวะการมีงานทำงาน (JOB)”
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การใช้ระบบจองห้องประชุม(Booking)และระบบเว็บฝึกอบรม (Training)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ training.bsru.ac.th
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Application
รหัสห้องอบรมจะแจ้งผ่านทางอีเมล์ของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ training.bsru.ac.th

สมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ http://training.bsru.ac.th/
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมที่ Facebook https://bit.ly/3h1MHgNhttps://bit.ly/3h1MHgN