วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้รายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ที่ประกอบไปด้วยงบประมาณหมวดสำนักงานและหมวดโครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ในเวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.

คลิกเพื่ออ่านต่อที่ Facebook https://www.facebook.com/ccbsru/photos/a.2694439977514138/2694440577514078/