กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
นำทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อันได้แก่ คุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ และคุณสมควร อยู่ปากพลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript: กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) อันจะเป็นการนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งแนะนำ Technology ที่นำมาใช้ในการจัดทำ Digital Transcript รวมถึงกระบวนการ (Process) ที่ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกันและนำเสนอแนวทางในการพัฒนา Digital Transcript ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

คลิกเพื่ออ่านต่อที่ Facebook https://www.facebook.com/ccbsru/photos/a.2694438904180912/2694438034180999/