อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ขอเปลี่ยนแปลง กำหนดการสอบ วัดสมรรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักดึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 BS BANSOMDE BANSOMDEJCHAOPRAYA RO RAJABHAT NNIVERSITY สำนักคอมผิวเตอร์ FCMP 02-473-7000 1722 1723 https://cc.bsru.ac.th f fb.me/ccbsru @ccbsru"

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่
🔴 กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
🟢 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64
🟠 จากเดิม กำหนดการสอบ : วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 (ยกเลิก)เป็นกำหนดการใหม่

วันที่ 21สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. (พร้อมกันทุกหลักสูตร)

การเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบสอบ
1) การเข้าสอบ สามารถสอบด้วย คอมพิวเตอร์ /Smart Phone / Tablet
2) ควรใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าระบบสอบ
3) ควรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าระบบสอบโดยตรงที่ Web Browser ไม่แนะนำให้กดลิงค์จาก Line หรือ Facebook
4) อย่าลืมเปิดการแสดง Pop up message ใน Web Browser ก่อนเข้าระบบสอบ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=1098
5) ควรจดจำชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าสอบ dl.bsru.ac.th
6) การเข้าสู่ระบบสอบ ใช้ Username/Password เดียวกับระบบ MIS
7) ก่อนถึงกำหนดการสอบ ควรลอง Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และ ชุดข้อสอบที่ได้รับ

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2739967926294676/