มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา จึงจัดประชุม “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/Reskill/Upskill/New – skill” ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.264 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนสมรรถนะทางดิจิทัลของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จึงได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการนำเสนอข้อมูลอย่างอัจฉริยะแบบมืออาชีพ ด้วย Google data studio และหลักสูตรการใช้งาน Excel Advance ยกระดับการทำงานสู่มืออาชีพ นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบริหารและบุคลากร

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, หน้าจอ และข้อความ