อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ข้อมูลสถานศึกษา และ ข้อมูลหลักสูตร โดยจะจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน อันจะเป็นการป้องกัน, ลดความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ให้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

สำนักคอมพิวเตอร์มองถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ส่งคุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) (พัฒนาระบบสารสนเทศ) เป็นแทนสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เนื้อหาสาระในการประชุมดังนี้

• แนวทางการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา ปี2564 โดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ อววน. (บรรยายโดย นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า)

• สรุปผลการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (บรรยายโดย นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ZooMeeting Meeting Recording ภาคเรียนที่ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 สป.อา.สรือยุธบ กำหนดการ จัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (BSRU บังอร เหลาปนเพ.. Mfu Mfu : ศิริญทิพย์แก้วแทน Zoom ENG 9/8/2564"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, หน้าจอ และข้อความ

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2744041925887276/