อาจเป็นการ์ตูนรูป 1 คน และหน้าจอ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา จึงจัดประชุม “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/Reskill/Upskill/New – skill” ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.264 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนสมรรถนะทางดิจิทัลของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จึงได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการนำเสนอข้อมูลอย่างอัจฉริยะแบบมืออาชีพ ด้วย Google data studio และหลักสูตรการใช้งาน Excel Advance ยกระดับการทำงานสู่มืออาชีพ นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบริหารและบุคลากร

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8 

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2744060722552063/