อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ ที่มีรายละเอียดอธิบายถึงเนื้อหาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อต่างๆ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทีมวิทยากรมากความสามารถ ได้แก่ รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช, รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้บริหารสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และและ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ช่วยถ่ายทดความรู้ในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning และการประเมินผลผลการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00น. ผ่านทาง โปรแกรม Zoom

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และหน้าจอ

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2749644355327033/