อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ

สำนักคอมพิวเตอร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรมประชุมระบบออนไลน์ Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

• รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ

• ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย กรรมการ

• อาจารย์.ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด กรรมการและเลขานุการ

ใจความสำคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมุ่งพัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้พันธกิจที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนพันธกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ค่านิยมสำนักคอมพิวเตอร์ ตามกรอบแนวคิดจาก MORALITY ของมหาวิทยาลัยคือ บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจผู้รับบริการ อย่างมีคุณภาพ Q-i SERVICE

โดยในปีการศึกษา 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ผลคะแนนการประเมิน 4.87 อยู่ในระดับดีมาก
ในด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ในด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน 4.33 อยู่ในระดับดี

นอกจากนี้ ในด้านผลการประเมินภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนน 4.78 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงานสนับสนุน คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

สุดท้ายนี้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ที่สละเวลา พร้อมให้คำแนะนำและทิศทางในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างสูง และที่ขาดไม่ได้คือ ขอบคุณในความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการช่วยกันขับเคลื่อนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองด้านทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ SMART University

อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และหน้าจอ

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2749644355327033/