อาจเป็นการ์ตูนรูป หน้าจอ และข้อความ

สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดย ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

• ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ

• นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ

• รศ.สุธน เสถียรยานนท์ กรรมการ

• ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ

• รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ

• ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ

• อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยเลขานุการ

• รศ.สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ในด้านการให้บริการ เช่น โครงการจัดอบรม ระบบให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น และรายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีถัดๆ ไป

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, หน้าจอ และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และหน้าจอ

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8 

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2749782371979898/