อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุม ปรึกษาหารือ โครงการ “พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลเพื่อร้องรับการเป็น SMART University เป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประเมินสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ให้คำแนะนำการทำงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการออกแบบหลักสูตรการอบรม เพิ่มพูนสมรรถนะ ที่สามารถวัดและประเมินผลสมรรถนะที่เกิดจากการอบรมได้เหมาะกับกลุ่มบุคลากร และคณาจารย์ ที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, หน้าจอ และข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2739230859701716/