อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ช่องทางการเข้าร่วมอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

รอบการอบรม
🕘 รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการดนตรี
🕑 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยากาารจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมผ่านช่องทาง Microsoft Teams ได้
สามารถเลือกช่องทางอบรมผ่าน YouTube Live และ Facebook Live ได้ที่

YouTube Live
รอบเช้าhttps://youtu.be/fpBk_pHbIn8
รอบบ่ายhttps://youtu.be/_pPfRGmCZRc

Facebook Live
รอบเช้าhttps://www.facebook.com/events/795639264479243/
รอบบ่ายhttps://www.facebook.com/events/896115040975169/

ผู้เข้าอบรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ สามารถเข้าอบรมผ่านช่องทาง Live ในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทดแทนได้

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2729533494004786/