————–
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมี ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ให้คำแนะนำพร้อมสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา