เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 คุณเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที สำนักคอมพิวเตอร์ และทีมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รีบเกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ให้แก่ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาพิการ, ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในยุคโควิด-19 พร้อมทีมคณะผู้บริหารได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หัวข้อการอบรม ประกอบไปด้วย • การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านทาง Web Browser / PC / Notebook
• การใช้งาน Microsoft Teams ผ่าน Mobile iOS และ Android
• การใช้งาน Microsoft Teams ประชุม ออนไลน์
• การใช้งาน Microsoft Teams ติดต่อสื่อสาร
• การใช้งาน Microsoft Teams มอบหมาย หรือการติดตามงาน
• ใช้งาน Microsoft Teams ห้องเรียนออนไลน์
• การใช้งาน Microsoft Teams ประกาศและการติดตามข่าวสาร
• การใช้งาน Microsoft Teams ให้คะแนนงานหรือการบ้าน