วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมออนไลน์ภายในเรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” โดยวิทยากรมากความสามารถ คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ดูแลระบบเว็บไซต์) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนๆ ทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น หัวข้อที่เรียนรู้ด้วยกัน อาทิเช่น การนำข้อมูลต่าง ๆ เข้าเว็บไซค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน, การใช้งานและปรับแต่งธีม และการติดตั้ง plug in ต่างๆ ให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ สามารถต่อยอดในเรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละสาขาวิชา ที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษา พัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ