สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดประชุม เวลา 10.00น. ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่แบ่งทีมทำงานออกเป็น 2 ทีมคือ ทีมที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านและทีมที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะหารือในประเด็นงานต่างๆ อาทิเช่น

การแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Office365
การใช้งาน Microsoft Teams
การเปิดสิทธิ์ใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
การแก้ระบบสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน
การให้คำปรึกษาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การอัพเดตซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้รองรับการสอนออนไลน์ ทั้งในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเลต ฯลฯ

ซึ่งเมื่อทีมงานเข้าใจและสื่อสารได้ความถูกต้อง เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ทันถ่วงที พร้อมหมุนเวียน สับเปลี่ยน หรือระดมผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับการให้บริการได้ทันการณ์ ตรงใจ ถูกใจ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก
– – – – — – – – – – — – – – – – – — – – – – – — – –
สามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
อีเมล์ : [email protected]