เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563… มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้มอบโล่รางวัลกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 รางวัลดังกล่าวได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างค่านิยมขององค์กรคือ ต้องการยกย่องผู้บริหารและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
รายนามผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ได้แก่

1. ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
กับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทผู้อำนวยการสำนัก

2. ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
กับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการสำนัก

3. ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น

กับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการสำนัก
4. นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน)
กับโล่เกียรติยศปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นระยะเวลาครบ 25 ปี

5. นางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบสารสนเทศ)
กับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

6. นายภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ดูแลเครื่องแม่ข่าย)
กับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

7. เดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) (ดูแลระบบ E-Learning)
กับการได้รับการจ่ายเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ที่มีผลประเมินการเลื่อนค่าจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามรอบผลการประเมินการเลื่อนค่าจ้าง 2/2563

8. นางบังอร เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) (พัฒนาระบบสารสนเทศ)
กับการได้รับการจ่ายเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ที่มีผลประเมินการเลื่อนค่าจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามรอบผลการประเมินการเลื่อนค่าจ้าง 2/2563

การทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิที่ดี ย่อมส่งผลให้คนทำงานเป็นสุข รางวัลเชิดชูเกียรติที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับนั้น เป็นผลมาจากงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น SMART University สะท้อนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประจักษ์ถึงภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร การยกย่องเชิดชูเกียรติส่งผลต่อขวัญ และกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสานภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การเป็น SMART University ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป