ตารางกำหนดการอบรมโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”

วันที่ /เวลา สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ห้องอบรม วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร
9 กรกฏาคม 2562

13.00-15.00 น.

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

38 คน 1051 นายเดชอาคม คดเกี๊ยว

นาววีระวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล

10 กรกฏาคม 2562

9.00 – 12.00 น.

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

137 คน 1053/1055 นายเดชอาคม คดเกี๊ยว (1053)

นาววีระวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล (1055)

10 กรกฏาคม 2562

13.00 -16.00 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

49 คน 1051 อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ

นายเดชอาคม คดเกี๊ยว