เมื่อวันที่ 23 -24 และ 30 -31 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566 การจัดอบรมในครั้งนี้ เน้นรูปแบบฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน สำหรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด ประกอบด้วยการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยผู้ทีมบริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 และห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง อาคาร 30