เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กับนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท ให้กับนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 38 คน ี่ 3 จำนวน 38 คน โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการจัดข้อมูลการคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกระทำกับข้อมูลในแผ่นงาน การสร้างชุดข้อมูลจากแบบสอบถาม การสร้างตาราง แผนภาพ/แผนภูมิที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Excel พร้อมทั้งอธิบายความหมายของกราฟดังกล่าวได้ การใช้งานฟังก์ชันทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบมาตรฐาน เพื่อประกอบการข้อมูลในเล่มวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1063