เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมการส่งมอบงานของคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ที่ครบวาระการบริหารแล้ว และคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการได้รับการแต่งตั้งในการบริหารใหม่ร่วมหารือเพื่อส่งมอบการดำเนินให้กับผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งล่าสุด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2567, แผนงบประมาณสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 , งานพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567,งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ