เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการตรวจรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้พัฒนาระบบ เข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกอบด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ ระบบการเงินและงบประมาณ ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุญนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา