เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมตรวจสอบระบบการลา การไปราชการ และการใช้รถออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาระบบพร้อมทั้งบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานบุคคล และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (งานยานพาหนะ) เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาระบบการจัดทำบัญทึกการลา การขออนุญาตไปราชการ การขออนุญาตใช้รถยนต์ และร่วมหารือกฎระเบียบของการลาแต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุญนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา