เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม และทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พร้อมนำเสนอและวิพากษ์แนวทางการบริหารโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล : การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา