เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบและยกระดับสมรรถนะดิจิทัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีม ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการร่วมพิจารณากรอบและกลไกการพัฒนาเครื่องมือการประเมินและยกระดับสมรรถนะดิจิทัล, บทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสมรรถนะดิจิทัลและแผนระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อทดสอบประเมินวัดทักษะความรู้ทัศนคติ ด้านดิจิทัล ตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย ได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาพลเมืองไทยสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่มีสมรรถนะในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามข้อมูลสารสนเทศและสารได้อย่างเหมาะสมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย ณ ห้องประชุม ONDE-1ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ และผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx