เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แนะนำการใช้งานระบบ training เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลชั่วโมงการอบรม Upskill Reskill เพราะบุคลากรและองค์กรที่ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็อาจส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาให้การ Upskill ดังนั้นแผนการพัฒนาและกำหนดทิศทางในการ Upskill และ Reskill ของบุคลากรในองค์กรให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจต้องอาศัยระบบ training เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการบริหารทรัพยากรบุคลากรในด้านนี้ด้วย เพื่อความแม่นยำ ถูกต้อง วัดผลได้ และมีประสิทธิภาพ นอกจากจะได้ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ แล้ว เมื่อทำผลงานออกมาได้ดีขึ้น ก็ส่งผลให้พนักงานเกิดกำลังใจที่ดี และมองเห็นคุณค่าที่ตัวเองมีต่อองค์กรได้มากขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3