เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้ารับการอบรม : Admin Microsoft o365 สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม และมีบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บรรยายเกี่ยวการดำเนินงานของผู้ดูแลระบบ Admin เพื่อเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวการใช้งานระบบ Microsoft o365 ประกอบด้วยการมอบสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม License รวมถึง Reporting : การจัดทำรายงาน เช่น จำนวนผู้ใช้ที่แอคทีฟ (active users) ในแต่ละวัน, ปริมาณการใช้งานอีเมล (email traffic) จำนวนการเปิดใช้งาน Office ที่ยังมีให้ใช้งานได้ และจะเพิ่มรายงานการใช้งาน OneDrive ตลอดจนรายงานระบบปฏิบัติการซึ่งผู้ใช้เข้าถึงบริการในอนาคต ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting