เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมโครงการการพัฒนาดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็นUniversity as a Marketplace โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีอาจารย์ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต เข้าร่วมประชุมหารือกระบวนการรายงานข่าวของหน่วยงาน/กระบวนการพิจารณา Content ของหน่วยงานเพื่อนำเสนอ และการแบ่งส่วนความรับผิดชอบเนื้อหาส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting