เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท Thailand Ruijie Networks Co.Ltd. ซึ่งเป็น Leader Modem Enterprise communications นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับทางสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ แนะนำบริษัท และผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยจุดเน้นผลิตภัณฑ์กล่าวถึง การเดินสายสัญญาณแบบใหม่ optical fiber ที่ให้สัญญาณ เสถียร เร็ว แรง ได้ระยะทางที่ไกล และ Wireless AP WiFi 6 ให้สัญญาณ มากกว่า 1 Gb/s เพื่อเป็นแนวการจัดการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting