วันที่ 3 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 4: การสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวทักษะ แนวทาง/รูปแบบของการจัดทำคู่มือจากงานประจำบุคลากรสายสนับสนุนสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application