ในระยะเวลาช่วงการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ที่ต้องพิจารณความคุ้มค่าและความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องนำมาสังเคราะห์ในภาพของมหาวิทยาลัย จึงเกิดกิจกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามการใช้งบประมาณ ระหว่างวันที่ 7 , 9, 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 10 อันเป็นการระดมสมองในการวิเคราะห์ข้อมูลของ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนและตรวจทานข้อมูลในมิติการพัฒนาระบบสารสนเทศและมิติการใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

#BSRU #PLAN #BUDJED #SYSTEMS #Teamwork #Computercenter

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น