อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมจับมือกับทีมสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน หารือแนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในประเด็นการสร้างห้องเรียน ระบบค้นหาห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) ช่องทางในการรับเรื่อง การเพิ่มอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมสื่อสารทำความเข้าใจกับอาจารย์กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ผ่านมา ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

————————————————–

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น