สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน Work From Home ของบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เวลา 16.00 น. ของทุกวัน