————
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี พร้อมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นำทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้รับจ้างงานฯ

โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ซึ่งภายในงานยังมีการมอบนโยบายการทำงาน และการบรรยายเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี บรรยายในหัวข้อ การอบรมพัฒนาทักษะผู้จ้างงานหลักสูตรระบบการรายงานผลการทำงาน BSRU Work at home
2. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายในหัวข้อ การทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายในหัวข้อ การใช้งานเว็บสนับสนุนการเรียนรู้ของ ThaiMooc
4. ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายในหัวข้อ ตารางกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัล และมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเน้นจุดสำคัญและตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ Meeting