📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 3 หลักสูตร

🔸หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
📅อบรมวันที่ 11 มกราคม 2564
🕘เวลา 9.00 -12.00 น.
👥กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้ประสานงานและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

🔸หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
📅อบรมวันที่ 11 มกราคม 2564
🕐เวลา 13.00 -16.00 น.
👥กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์

🔸หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Microsoft Form สำหรับการสร้างแบบทดสอบ
📅อบรมวันที่ 12 มกราคม 2564
🕘เวลา 9.00 -12.00 น.
👥กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์

👉การสมัครเข้าร่วมอบรม
📍หลักสูตรที่ 1 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ฝ่ายวิชาการ
🚩หลักสูตรที่ 2 และ 3 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ training.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2564

อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams