กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล


หลักสูตร : Digital Literacy

สรุปหลักสูตร : Digital Literacy หรือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แหล่งการเรียนรู้ : สำนักงาน ก.พ.

DLit101 ใช้งานคอมพิวเตอร์


หลักสูตร : เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ(Technology Hardware and System Software)

สรุปหลักสูตร : เรียนรู้ส่วนประกอบของคอมฯ วิธีการประกอบคอมฯ หลักการทำงานของคอมฯ วิธีติดตั้งโปรแกรม ดูอาการเสียของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ รวมถึงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

แหล่งการเรียนรู้ : ThaiMOOC

DLit103 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล


หลักสูตร : ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

สรุปหลักสูตร : การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้าราชการในยุคดิจิทัลควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ต การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้และสามารถป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและทรัพย์สินทั้งของตนเองและหน่วยงาน

แหล่งการเรียนรู้ : สำนักงาน ก.พ.

DLit103 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย


หลักสูตร : รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

สรุปหลักสูตร : เรียนรู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้รวมถึงการติดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์

แหล่งการเรียนรู้ : ThaiMOOC

DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน


หลักสูตร : การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy)

สรุปหลักสูตร : เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word การจัดทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างไฟล์นำเสนองาน (Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

แหล่งการเรียนรู้ : ThaiMOOC

DLit202 ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ


หลักสูตร : การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

สรุปหลักสูตร : การปฏิรูปประเทศเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 มีพันธกิจในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นในการทำงาน ข้าราชการ จะต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ดังนั้นการใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูลที่ครอบคลุมการทำตารางข้อมูล การใช้สูตร ฟังก์ชันในการคำนวณ การทำกราฟข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลจึงเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน

แหล่งการเรียนรู้ : สำนักงาน ก.พ.

DLit203 ใช้โปรแกรมนำเสนอ


หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ Computer for Speech and Presentations

สรุปหลักสูตร : ศึกษาเทคนิคในการออกแบบสไลด์ให้น่าสนใจ และเรียนรู้เทคนิคในการบรรยาย

แหล่งการเรียนรู้ : ThaiMOOC

กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)

DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล


หลักสูตร : Digital Literacy

สรุปหลักสูตร : Digital Literacy หรือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แหล่งการเรียนรู้ : สำนักงาน ก.พ.

DLit101 ใช้งานคอมพิวเตอร์


หลักสูตร : เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ(Technology Hardware and System Software)

สรุปหลักสูตร : เรียนรู้ส่วนประกอบของคอมฯ วิธีการประกอบคอมฯ หลักการทำงานของคอมฯ วิธีติดตั้งโปรแกรม ดูอาการเสียของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ รวมถึงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

แหล่งการเรียนรู้ : ThaiMOOC

DLit103 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล


หลักสูตร : ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

สรุปหลักสูตร : การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้าราชการในยุคดิจิทัลควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ต การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้และสามารถป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและทรัพย์สินทั้งของตนเองและหน่วยงาน

แหล่งการเรียนรู้ : สำนักงาน ก.พ.

DLit103 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย


หลักสูตร : รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

สรุปหลักสูตร : เรียนรู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้รวมถึงการติดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์

แหล่งการเรียนรู้ : ThaiMOOC