สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบริการวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรภายของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย 6 ฝ่าย ได้แก่

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • ฝ่ายระบบสารสนเทศ
  • ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที
  • ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
  • ฝ่ายซ่อมบำรุง

ซึ่งร่วมกันดำเนินงานในหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี