สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบริการวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรภายของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
  • งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
  • งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ซึ่งร่วมกันดำเนินงานในหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี