วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนด้านการจัดการเรียน การสอน และการปฏิบัติตามภารกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันให้มีความทันสมัย

5. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Literacy ด้วยการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล