ผู้บริหารสำนักฯ

ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
รองผู้อำนวยการสำนักฯ