ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

อาจารย์ ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม
รองผู้อำนวยการสำนักฯ