ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ.2540 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง“ศูนย์คอมพิวเตอร์”ขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานจากงบประมาณแผ่นดินสำหรับเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,529,000 บาท ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 228,800 บาทและงบประมาณบำรุงการศึกษาของสถาบันจำนวน 85,000 บาท มีการจัดทำห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง คือห้อง 324 มีคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใช้ทำงานตามความต้องการของแต่ละบุคคลมีเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการ ตามระเบียบส่วนห้อง 325 จัดทำเป็นที่ทำการศูนย์ติดตั้งเครื่องมินิคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ตและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันอีก 20 เครื่องได้มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์เพื่อการเรียกจากบ้านเข้าสู่ ระบบอินเทอร์เน็ตจำนวน 15 คู่สาย การดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ.2541

พ.ศ.2542 ในปลายปีศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประมาณ 4 ล้านบาทให้จัดทำห้องปฏิบัติการเพิ่มเพื่อเตรียมการสนับสนุนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยดำเนินการจัดทำ ห้อง 326 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 64 เครื่องใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งได้ดำเนิน การแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่เปิดเรียนภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2543

ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง“สำนักคอมพิวเตอร์”เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะเพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการวางแผนการกำหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้บริการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยให้กับนิสิตนักศึกษาอาจารย์บุคลากรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงากลางเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็น ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร