– ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ –


ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงาน)


สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ/เอกสาร)


จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(จัดซื้อจัดจ้าง)

– ฝ่ายระบบเครือข่ายและสารสนเทศ –


นพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ดูแลระบบเครือข่าย)


ภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ดูแลเครื่องแม่ข่าย)


วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ดูแลระบบเว็บไซต์)


บังอร เหล่าปิ่นเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)
📖 คู่มือปฏิบัติงาน


รณกร เรี่ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)


วิชชา สุขรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)


บุรพร ศรีสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พัฒนาระบบสารสนเทศ)

– ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที –


เดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
(ดูแลระบบ E-Learning)
📖 คู่มือปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ –


สาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ควบคุม/ดูแลห้องปฏิบัติการ)


ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ควบคุม/ดูแลห้องปฏิบัติการ)

ฝ่ายซ่อมบำรุง –


ประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง)


พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์


วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์