งานบริหารงานทั่วไป

ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สปัณย์ณา ธรรมศรีสันต์
นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม

บังอร เหล่าปิ่นเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กิตติภูมิ มีรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิชัย ชายทวีป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

นพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ระดับชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน

รณกร เรี่ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
ช่างซ่อมบำรุง

วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์