งานบริหารงานทั่วไป

ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป - หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน

สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ธุรการ/เอกสาร

จักรพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม

บังอร เหล่าปิ่นเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)

พัฒนาระบบสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงาน

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบเว็บไซต์

กิตติภูมิ มีรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบสารสนเทศ

วุฒิชัย ชายทวีป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

นพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบเครือข่าย

ภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแระบบเครื่องแม่ข่าย

ประทีป ขันธวุธ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เดชอาคม คดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)

ดูแลระบบ E-Learning

 

คู่มือปฏิบัติงาน

รณกร เรี่ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ควบคุม/ดูแลห้องปฏิบัติการ

สาธิต ถนอมศักดิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ควบคุม/ดูแลห้องปฏิบัติการ

พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
ช่างซ่อมบำรุง

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์