คณะกรรมการประจำสำนัก

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ประธาน

ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ
รองประธาน

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
กรรมการ

ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
กรรมการ

นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
กรรมการและเลขานุการ