คณะกรรมการประจำสำนัก

-
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

-
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ประธาน

ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย
รองประธาน

อาจารย์ ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ
กรรมการ

ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม
กรรมการ

นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
กรรมการและเลขานุการ