เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรที่ 3 : การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์สถิติการวิจัย โดยมี ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และคุณกฤษกร คูเจริญไพศาล จากบริษัท Magic Software (Thailand) Corp., Ltd. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาประกอบเล่มงานวิจัยให้สมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1053 และ 1055