เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเทคนิคการสร้างสื่อการนำเสนอด้วย PowerPoint ให้กับนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 35 คน โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสื่อนำเสนอ เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอ เว็บไซต์ที่ช่วยออกแบบสื่อนำเสนอ โดยจะประกอบไปด้วยการเรียบเรียงเนื้อหา/ข้อมูลที่จะเอามานำเสนอ การเลือกแบบอักษร (Fonts) การเลือกใช้สี (Color)รวมถึงการเลือกใช้เทมเพลตที่เหมาะสมกับข้อมูล/เนื้อหาที่จะนำเสนออยู่ในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังตลอดจนเป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์/ออกแบบพรีเซนเตชั่นของผู้นำเสนออีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1063