เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมการทดลองใช้งานระบบ ERP โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการทดลองใช้งานระบบ ERP ที่เริ่มเปิดปฐมฤกษ์ในการขับเคลื่อนด้วยการทดลองใช้ระบบและประชุมพิจารณาดูความเหมาะสมที่ได้ทำการปรับปรุงระบบตามรูปแบบขั้นตอนการเดินเอกสารที่จะใช้ในระบบสารสนเทศ อันเป็นการพิจารณารวมที่เกี่ยวข้องทั้งกับงานของกองนโยบายและแผน กองคลัง งานส่วนกลางของพัสดุ ที่หารือร่วมกันทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทีมพัฒนาระบบ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่คอยกำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดอันจะช่วยให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลเป็นไปในทิศทางที่คล่องตัว ถูกต้อง เรียบง่าย และลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา