เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม พร้อมทั้งคณะกรรมการเครือข่าคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ในการอบรมหลักสูตรนี้กล่าวถึงการทำรายงานข่าว, การพิจารณา Content, การเผยแพร่ Content, การแบ่งส่วนความรับผิดชอบเนื้อหาส่วนต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดตารางการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป