ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ร่วมจัดบูธนำเสนอกิจกรรม BSRU-SDG Week to Act 4 SDG Campaign ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยี Metaverse นำเสนอข้อมูลการจัดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งบุคคลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ dl-learning.bsru.ac.th (สำหรับบุคคลภายนอก) และเว็บไซต์ bsru.in.th (สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) ซึ่งได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลไว้อย่างมากมายเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัล ในกิจกรรมครั้งนี้จะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ความสนุกกับการร่วมใจรัก(ษ์) โลกแบบ “ยั่งยืน” ในแบบฉบับวัย Teen ที่พร้อมเป็นพลเมืองโลก ส่งต่อความสุขในทุกมิติ มอบโลกที่น่าอยู่ให้กับผู้คนในอนาคต ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ออนไลน์ Zoom Meeting