สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักกิจการนักศึกษา ประชุมความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลของนักศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นไปในทิศทางตรงกัน และร่วมสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 1ขั้น 2 m สำนักกิจการนักศึกษา

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง, ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์