บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ธรรมศักดิ์ จลาศุภ
หัวหน้าสำนักงาน

ประจำเดือน มกราคม

ภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จักพงศ์ จิตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำเดือน มีนาคม

วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน เมษายน

วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน พฤษภาคม

สุพิศ รุกขชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำเดือน มิถุนายน

สาธิต ถนอมศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำเดือน กรกฎาคม

ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำเดือน สิงหาคม

นพฤทธิ จันกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน กันยายน

รณกร เรี่ยวแรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน ตุลาคม

บุรพร ศรีสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน พฤศจิกายน