คณะกรรมการประจำสำนัก


คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์
ประธาน
รองประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก


คณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
นาย ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
นาย นพฤทธิ จันกลิ่น
นางสาว บังอร เหล่าปิ่นเพชร
นาย เดชอาคม คดเกี้ยว
นาย สาธิต ถนอมศักดิ์
นาย ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
นาย ประทีป ขันธวุธ
นาย พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
นาย ภักดี โตแดง
นาย วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นาย รณกร เรี่ยวแรง
นาย วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
นาย วิชชา สุขรัตน์
นางสาว บุรพร ศรีสุวรรณ
นาง สุพิศ รุกขชาติ
นาย จักรพงศ์ จิตรแก้ว
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ