คณะกรรมการประจำสำนัก


คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์  | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
นางสาวอรุณี คู่วิมล
อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ
นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก


คณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
นาย ธรรมศักดิ์ จลาสุภ
นาย นพฤทธิ จันกลิ่น
นางสาว บังอร เหล่าปิ่นเพชร
นาย เดชอาคม คดเกี้ยว
นาย สาธิต ถนอมศักดิ์
นาย ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล
นาย ประทีป ขันธวุธ
นาย พงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
นาย ภักดี โตแดง
นาย วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
นาย รณกร เรี่ยวแรง
นาย วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
นาย วิชชา สุขรัตน์
นางสาว บุรพร ศรีสุวรรณ
นาง สุพิศ รุกขชาติ
นาย จักรพงศ์ จิตรแก้ว
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ